Skip To Main Content

Menus

Potlatch Elementary Menus

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sat/Sun
Mon, Jun 5
Tue, Jun 6
Wed, Jun 7
Thu, Jun 8
Fri, Jun 9
Sat, Jun 10
Sun, Jun 11
Mon, Jun 12
Tue, Jun 13
Wed, Jun 14
Thu, Jun 15
Fri, Jun 16
Sat, Jun 17
Sun, Jun 18
Mon, Jun 19
Tue, Jun 20
Wed, Jun 21
Thu, Jun 22
Fri, Jun 23
Sat, Jun 24
Sun, Jun 25
Mon, Jun 26
Tue, Jun 27
Wed, Jun 28
Thu, Jun 29
Fri, Jun 30
Sat, Jul 1
Sun, Jul 2

Calendar & Category Legend:

  • Elementary Breakfast
  • Elementary Lunch

2022-2023 Parent Letter

2022-2023 News Release - Coming Soon!