Skip To Main Content

Menus

Potlatch Elementary Menus

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sat/Sun
Mon, Jun 10
Tue, Jun 11
Wed, Jun 12
Thu, Jun 13
Fri, Jun 14
Sat, Jun 15
Sun, Jun 16
Mon, Jun 17
Tue, Jun 18
Wed, Jun 19
Thu, Jun 20
Fri, Jun 21
Sat, Jun 22
Sun, Jun 23
Mon, Jun 24
Tue, Jun 25
Wed, Jun 26
Thu, Jun 27
Fri, Jun 28
Sat, Jun 29
Sun, Jun 30

Calendar & Category Legend:

  • Elementary Breakfast
  • Elementary Lunch

2022-2023 Parent Letter

2022-2023 News Release - Coming Soon!